KVKK

TEKNOLOJİK GRUP

“ETKİNLİK KATILIMCISI” AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusu Kimliği ile İşlenen Kişisel Veriler

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu TEKNOLOJİK GRUP (“TG”) olarak tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. Kimlik Bilgileriniz (Ad-Soyad)
  2. İletişim Bilgileriniz (Cep/Ev/İş Telefonu, E-posta)
  3. Görsel ve İşitsel Bilgileriniz
  4. Şirketinizin Adı
  5. Pozisyonunuz (Göreviniz)
  6. Bu bilgiler katıldığınız etkinliğin, “Etkinlik Kayıt Formu” kullanılarak internet üzerinden toplanmaktadır.
 • Toplanan Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

TG tarafından toplanan kişisel verileriniz; etkinliklerin organize edilmesi ve katılımcılar ile iletişim kurulması, etkinliğe ilişkin bilgi sunulması, etkinliğe ilişkin katılımın değerlendirilmesinin yapılması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; açık rızanız alınmak koşuluyla yurtdışı mukim iş ortaklarımıza veya “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartları dahilinde açık rızanız aranmaksızın iş ortaklarımıza, hukuken yetkili kamu kurumlarına aktarılabilmektedir.

 • Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki Sebepleri

Tarafınızdan; fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım yolu ile toplanan kişisel verileriniz, işbu metnin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan sebeplere bağlı olarak; açık rızanız ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile, aykut.seyrek@teknolojikgrup.com e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu TG olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, TG tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Menü